Effectenkantoor Nieuwe Uitleg

  My Image

  Effectenkantoor Nieuwe Uitleg
  Houtweg 53
  2514 BN Den Haag


  telefoon : 070 - 30 28 666

  email : effectenkantoor@nieuweuitleg.nl

  KvK : 30129344

  Disclaimer

  My Image

  Beleggingsbeleid

  Aan iedere portefeuille ligt een beleggingsdoelstelling ten grondslag. Bij de totstandkoming van deze doelstelling spelen niet alleen de verwachte beleggingsopbrengsten van de verschillende vermogenstitels een rol, maar ook de fiscale aspecten en uw persoonlijke omstandigheden en doelstellingen.
  Effectenkantoor Nieuwe Uitleg belegt wereldwijd in goed verhandelbare beursgenoteerde fondsen. Niet-beursgenoteerde beleggingen maken geen deel uit van de portefeuille. Over het algemeen is het realiseren van vermogensgroei de belangrijkste doelstelling voor iedere portefeuille, uiteraard rekening houdend met het gewenste risicoprofiel.

  My Image

  Bij het beleggen in aandelen hanteert Nieuwe Uitleg een “bottom-up” benadering. Zorgvuldig geselecteerde ondernemingen zijn de bouwstenen van iedere portefeuille. De ondernemingen worden geselecteerd op een goede strategische positionering en voorspelbare bovengemiddelde winstgroei. Veel aandacht wordt gegeven aan de spreiding in de portefeuille over sectoren c.q. bedrijfstakken. Aan- en verkoopbeslissingen worden genomen op basis van de gewenste portefeuillestructuur en het koersniveau van de geselecteerde ondernemingen. Bij de selectie van ondernemingen en het beoordelen van markten heeft Nieuwe Uitleg als professionele belegger de beschikking over uitgebreide informatie en een veelheid aan analyses. Nieuwe Uitleg ontvangt analyses en opinies van vooraanstaande research-huizen. Alle informatie ten spijt ontslaat dit Nieuwe Uitleg niet van de plicht haar eigen beslissingen te nemen.

  Een gestructureerde aanpak, kennis van zaken!

  Beleid op het gebied van duurzaamheid

  Het thema duurzaamheid is de afgelopen jaren relevanter voor Effectenkantoor Nieuwe Uitleg geworden. Wel is Nieuwe Uitleg van mening dat de intrinsieke financiële overweging hieraan niet volledig ondergeschikt mag worden. Het uitgangspunt bij iedere beleggingsbeslissing is daarom dat bij het streven naar financieel rendement getracht wordt rekening te houden met de zogenaamde ESG-overwegingen. ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed bestuur). Hoe het beleggingsproces is geregeld en op welke wijze keuzes worden gemaakt, wordt hieronder toegelicht.

  Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gestart met een wereldwijde analyse van de markten en de economische ontwikkelingen. Vervolgens worden keuzes gemaakt in de verdeling van het vermogen over beleggingscategorieën (aandelen, obligaties), regio’s en sectoren. Daarna selecteert Nieuwe Uitleg ondernemingen die zoals gezegd strategisch goed zijn gepositioneerd en een voorspelbare bovengemiddelde winstgroei laten zien, maar ook een gedegen management hebben en zorgdragen voor een adequate financiële en niet-financiële verslaglegging.

  Het beleggingsbeleid van Nieuwe Uitleg is niet gericht op financiële producten die duurzaam beleggen ten doel hebben, de zogeheten impact beleggingen. Daarnaast richt Nieuwe Uitleg zich niet persé op financiële producten met duurzame kenmerken, aangezien de duurzaamheidsrisico’s veelal in onvoldoende mate kunnen worden ingeschat en de effecten daarvan op de financiële resultaten van de beleggingen. Wanneer deze negatieve effecten wel aantoonbaar kunnen worden gekwantificeerd, wordt ernaar gestreefd deze mee te nemen in de beleggingsbeslissingen. Voorts worden mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in het besluitvormingsproces meegenomen, aangezien deze door Nieuwe Uitleg niet goed meetbaar zijn.

  Bij vergelijkbare beleggingen, in termen van rendement en risico, kiest Nieuwe Uitleg voor de beleggingsoplossingen met de beste ESG-scores. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het oordeel en de ratings van met name Financiële Diensten Amsterdam (FDA).

  FDA analyseert bedrijven en stelt een risicoprofiel vast. Daarbij wordt de relatie met alle relevante stakeholders geanalyseerd. Als stakeholders worden gekwalificeerd: de aandeelhouders, de medewerkers, de maatschappij als geheel en het milieu. De duurzaamheidsrisico's op het gebied van ESG worden daarbij vanuit verschillende invalshoeken bekeken, waarbij twintig aspecten door FDA worden onderscheiden en waaraan scores worden toegekend. Voorbeelden hiervan zijn: milieu (waaronder CO2-uitstoot), mensenrechten, corruptie, financiële prikkels voor het management, consumentenbescherming, etc. Voor zover in beperkte mate beleggingsfondsen en/of index trackers worden geselecteerd, worden de ESG-scores van Morningstar meegewogen. Op verzoek van relaties kan Nieuwe Uitleg rapporteren over deze duurzaamheidsratings en -scores.

  Voor relaties die bepaalde beleggingswensen op ESG-gebied hebben of specifieke sectoren willen uitsluiten, kan Nieuwe Uitleg de beleggingsportefeuille zo samenstellen, dat aan deze wensen zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen.

  Beheer

  Portefeuille-beheer betekent dat Effectenkantoor Nieuwe Uitleg de zorg voor uw beleggingsportefeuille volledig van u overneemt. Het beheer vindt plaats overeenkomstig uw beleggingsdoelstelling en in overeenstemming met het beleggingsprofiel. Beheer betekent dat Nieuwe Uitleg niet alleen beleggingsbeslissingen voor u neemt maar deze ook uitvoert. Hierbij geeft Nieuwe Uitleg alle aan- en verkooporders door aan depotbank InsingerGilissen Bankiers en wordt gecontroleerd of de bank deze adequaat heeft uitgevoerd.

  Wij verstrekken ieder kwartaal een vermogensrapportage met daarin vermeld:
  - Verdeling vermogen over zakelijke en vastrentende waarden
  - Specificatie van de effecten naar marktwaarde
  - Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten
  - Overzicht dividend, rente-inkomsten, kosten, stortingen en onttrekkingen
  - Overzicht verrichte transacties

  Uiteraard kunt u uw portefeuille via de website op doorlopende basis raadplegen.

  Nieuwe Uitleg wordt voor de portefeuille-beheer diensten beloond in de vorm van een beheervergoeding, een degressief percentage van de totale vermogenswaarde in beheer.
  Voor actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen onder nummer 070-3028666

  Partners

  Sinds 1998 treedt Effectenkantoor Nieuwe Uitleg op als onafhankelijk vermogensbeheerder voor vermogende particuliere beleggers en zakelijke relaties.
  De partners Jack Erkelens en Bert Huber zijn inmiddels zo’n 30 jaar werkzaam in het effectenvak als senior beleggingsadviseur en vermogensbeheerder en hebben ervaring en kennis opgedaan bij diverse financiële instellingen. Deze ervaring en kennis stelt ons in staat uw financiële belangen optimaal te behartigen. Effectenkantoor Nieuwe Uitleg is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en staat onder toezicht van de AFM en DNB.

  Jack Erkelens (1959); opleiding in het bank- en effectenbedrijf bij ABNAMRO en Staal Bankiers, een zeer ervaren senior beleggingsadviseur en vermogensbeheerder. Sinds 1998 partner en bestuurder bij Effectenkantoor Nieuwe Uitleg.
  Email: erkelens@nieuweuitleg.nl

  Bert Huber (1961); opleiding op de Amsterdamse Effectenbeurs en in het bank- en effectenbedrijf bij Staal Bankiers, een zeer ervaren senior beleggingsadviseur en vermogensbeheerder. Tevens sinds 1998 partner en bestuurder bij Effectenkantoor Nieuwe Uitleg.
  Email: huber@nieuweuitleg.nl

  Relevante informatie

  Informatie over welke vragen u kunt stellen over het beleggingsbeleid vindt u als cliënt en/of potentiële cliënt in het document Consumentenbrief. Daarnaast is samengevat het Beheerst beloningsbeleid en Kapitaaltoereikendheid weergegeven. Hoe wij omgaan met uw gegevens leest u in ons Privacystatement.

  Onze website gebruikt functionele cookies om u een betere website te tonen.